Candidatura d'Unitat Popular

Alternativa Martinenca CUP (AMCUP) Sant Martí Sarroca

Ple Ordinari a l'ajuntament de Sant Martí Sarroca el pròxim 31 de març 2016

El dijous 31 de març, ple ordinari a l'ajuntament de Sant Martí Sarroca.

cupsantmartisarroca

CONVOCATORIA DEL PLE ORDINARI 31.3.2016

Per ordre de la resolució de l’Alcaldia número 06/2016, de 23 de febrer de 2016, em plau convocar-lo a la sessió que celebrarà el Ple:

Lloc: Sala d’actes

Dia: 31 de març de 2016.

Hora: 20:00 hores.

Caràcter: ordinari.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada pel ple en data 12-02-2016.

2.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia (Exp. 53/2016-S).

3.- Donar compte de la resolució núm. 3/2016 dictada per l’Alcaldia en data 23 de febrer de 2016 per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. (Exp. 47/2016-S).

4.- Donar compte de la resolució núm. 5/2016 dictada per l’Alcaldia en data 25 de febrer de 2016 relativa a la incorporació de romanent de crèdits procedents de l’exercici 2015. (Exp. 45/2016-S).

5.- Donar compte de les resolucions dictades per la junta de govern local (Exp. 54/2016-S).

6.- Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l’inventari i del balanç de situació de la Corporació a 31-12-2015 (Exp. 46/2016-S).

7.- Aprovació inicial, si s’escau, del reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. (exp. 56/16-S).

8.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el centre recreatiu i cultural de la Bleda. (Exp. 48/16-s).

9.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb I CET NOU VERD SCCL en el marc del projecte de recollida d´oli de cuina usat. (Exp. 62/16-s).

10.- Resolució al·legacions acord de ple de 28 de desembre de 2015 d’aprovació inicial de la constitució de la taula de la zona urbana de la Bleda. (Exp. 146/15-S).

11.- Moció que presenten els grups municipals d’AM-CUP, Socialista-Movem Sant Martí i ERC en suport a la demanda de construcció del gimnàs de l’institut de l’Alt Foix tal i com està definit al projecte definitiu (exp.57/16-S).

12.-  Moció que presenten els grups municipals d’AM-CUP, Socialista-Movem Sant Martí i ERC en suport al Sr. Marcel Surià, exalcalde de Santa Fe del Penedès (exp. 61/16-S).

13.- Moció de rebuig a l'acord entre la UE i Turquia per a les deportacions massives de migrants des de les fronteres de la Unió. (Exp 63/16-S).

14.- Precs i preguntes.

Assumpta Suriol Ametller

Secretària-Accidental

Sant Martí Sarroca, 23 de març de 2016.

Tota la documentació del ple aqui

 

Consulta aqui tota la documentació: http://santmartisarroca.cup.cat/ple-ordinari-3132016